گلی از گلهای بهشت

رسول الله (صلی الله علیه و آله): إنّ الوَلدَ الصّالِحَ رَیحانَةٌ مِن رَیاحِینِ الجَنَّةِ (فرزند صالح گلی از گلهای بهشت است )

شعر وضو برای کودکان

 • ۲۸۲۰۷ نمایش
 •  گل وضو

  با نام خدا، می گیرم وضو
  نیت می کنم، از برای او

  دست و پاهایم، صورت و مویم
  می کنم تمیز، پیش از وضویم

  گردی صورت، الان می شویم
  بالا به پایین، از زیر مویم

  اکنون کار ما، شستن دستهاست
  اول، کدام دست؟ اول، دست راست

  از روی آرنج، تا سر انگشت
  می شویم با آب، یک مشت و دو مشت

  مثل دست راست، دست چپم را
  بالا به پایین، می شویم حالا

  می کشم یک بار، مسح سرم را
  بر جلوی سر، دست ترم را

  بعد از مسح سر، مسح هر دو پاست
  اما به ترتیب، اول، پای راست

  جای مسح پا، انگشت تا مچ است 
  پایین تا بالا، می کشم با دست

  وقت مسح پاست، می کشم حالا
  روی پای راست، دست راستم را

  اکنون می کشم، دست چپم را
  روی پای چپ، پایین به بالا

  آماده هستم، برای نماز
  با یاد خدا، می کنم آغاز

  اتل متل توتوله

  بگو وضو چه جوره

  نیت اول کاره

  گل فصل بهاره

  تی تاب تی تاب آب بریز

  یک بار دو بار آب بریز

  از پیشونی تا چونه

  قرص صورت همونه

  اتل ومتل چی خواسته

  نوبت دست راسته

  تی تاب تی تاب آب بریز

  یک بار دو بار آب بریز

  رو به پایین نه بالا

  بچه خوب و دانا

  اتل و متل چی خواسته

  هر چی طرف راسته

  چپم همونو خواسته

  مسح سرو کشیدم

  تا پیشونی دویدم

  اتل ومتل چی خواسته

  نوبت پای راسته

  دستو رو پا می زارم

  مسح رو به جا میارم

  اتل و متل چی خواسته

  هر چی طرف راسته

  چپم همونو خواسته

  اتل ومتل همینه

  نماز ستون دینه

   

  وضــــــو

  کودک خوب وخنده رو                     بیا جلو کنار من 

  رسیده نوبت وضو                        نگاه بکن به کار من

  اول با مشت دست راست              آب رابریز بالای رو

   تمام صورتت را خوب                    از بالا تا پایین بشو   

   حالا با مشت دست چپ             آب رو آرنج راست بریز

   تا نوک انگشت های آن              دست رابکش خوب وتمیز

   حالا با مشت دست راست          آب رو آرنج چپ بریز

   تا نوک انگشت های آن           دست را بکش خوب و تمیز 

  مسح

   

  حالا آهسته دست راست           قرار بده روی سرت

   کمی بکش سمت پایین          تا تر شود موی سرت 

   آهسته دست راست را باز          بذار رو پای راست حالا

   از سر انگشت های آن                مسح می کنی تا مچ پا

   آهسته دست چپ را هم                بذار روی پای چپ شما

   از سر انگشت های خود               مسح  می کنی تا مچ پا

   حالا شدی شبیه گل                      ناز وقشنگ وبا صفا

   پس از وضو  وقت چیه ؟                   وقت عبادت خدا

   عطر اذان پچیده است                     وقت خوش نماز شده

   پنجره های آسمان                      مثل همیشه باز شده

   

  گل، گل، گل وضو

  سلام، سلام، ای بچه ها!

  سلامی از یک آشنا

  سلامی گرم و با صفا

  به روی خندان شما

  دسته گلی آورده ام

  گلی به رنگ سفید، به رنگ زندگانی

  گلی به رنگ آبی، به رنگ مهربانی

  گلی به رنگ قرمز، به رنگ شادمانی

  گلم که از باغ خداست

  شبیه آب چشمه هاست

  روشنی چشم شماست

  چه خوشگل و چه با صفاست

  دسته گلم را بو کنید

  مثل گلی وضو کنید

  به سوی قبله رو کنید

  با خدا گفت و گو کنید

  بچه ها و پیرمرد

   پسر های امام علی (ع)          رد می شدند از لب رود

   یک پیر مرد نزدیکشان            کنار آبی نشسته بود

   آنها دیدند که پیر مرد               آب می پاشد به دست ورو 

   آب می ریزد بر روی پا                انگار بلد نبود وضو 

   هردو تا گفتند (بابا جان)        وضو می گیریم ما دو تا

    ببین کدام درست تر است            شما بشو داور ما

   وضویشان را دید وگفت :             چه عالی بود کار شما!

   چه قدر قشنگ یادم دادید!                  هزار ما شالا بچه ها

   

   

   

  وضــو و قــرآن

   اول درس می گویم:                   «بچه ها! آی غنچه ها !

  هر که وضو گرفته                        دست را بگیره بالا

  هر که وضو ندارد                     وضو بگیرد این اینجا

  سریع سریع سریع تر                    هزار هزار  ماشالا

  گل های ناز وخندان                         اگر وضو ندارید 

  رو آیه های قرآن                       بی وضو دست نذارید»

  بچه خوب بچه ها                            وقتی وضو ندارد

  رو نام های پیامبر (ص)             دست را نمگذارد

   

  می رسد از سر گلدسته بگوش

  صوت زیبای اذان

  یعنی ای بندۀ سر زندۀ مؤمن تو بدان

  شده هنگام دعا

  شده هنگام نیاز

  شده هنگام مناجات ونماز

  یعنی ای بندۀ پاک

  بوده این صوت اذن ، دعوت او

  شده هنگام نیایش

  شده هنگام وضو

  شاد و خوشحال منم

  می نشینم لب حوض

  تا بگیرم لب این آب ، وضو

  تا از این موج زلال

  دو سه مشتی بزنم بر سر و رو

  دست من ، صورت من ،

  پای من پاک و تمیز

  بوده هنگام وضو

  بوده این لازم و هست

  جزء احکام وضو

  نیست از خون و نجاست به تَنَم

  نیست بر لایۀ پوست ،

  لاک و روغن که بچسبد به بدن

  که هر آن چیز چون این

  مانع آب وضوست

  می کشم از همۀ آب وضو

  روی این صورت و دست

  نیست این آب ، نجس

  پاک ، چون آینه است

  صاحب آب وضو

  هست راضی ّ و فقط برده ثواب

  گشته این آب ، مباح

  رفته از صورت من حالت خواب

  نیست این آب ، گل آلوده و تار

  نیست این شربت شیرین و گلاب

  نیست این آب مضاف

  هست پاکیزه و صاف

  بده این آب وضو پاک و قراح

  بوده این آب خنک ، خوب و مباح

  می برم نام خدا را لب حوض

  اسم آن خالق پاک

  ذکر ما بوده و بر روی لب است

  چونکه هنگام وضو

  بردن نام خدا مستحب است

  می برم دست در این آب زلال

  لحظۀ پاک وضو آمده است

  لحظۀ شستن رو آمده است

  هست دارای ثواب

  می برد از همۀ صورت ما حالت خواب

  روی این صورت خود

  میزنم آب وضو

  باهمین دست که دیدی تو براس

  لحظه پاک نماز

  لحظه صحبت ما پیش خداست

  از همین قسمت پیشانی خود

  از همین جا که دگر موی سرم گشته بلند

  آب می ریزم و بعد

  می کشم دست بر این گوشۀ چشم

  می کشم دست به رو

  می رسانم به همه صورت خود آب وضو

  بعد از این مرحله با دست چپم

  آب می ریزم و آب

  در دو نوبت

  به همین دست که شستم همۀ صورت خود

  آب می ریزم و آب

  کمی بالاتر از آرنج که هست

  می کشم تا برسد آب وضو

  به سر انگشت و همه قسمت دست

  شستن دست چپم هست درست

  مثل این قسمت راست

  آنچه گفتم به شما بر لب حوض

  همه احکام خداست

  بعد از این مرحله ، من

  می کشم مسح سرم را لب حوض

  مانده این نکته به یاد

  موی سر باشد اگر پاک و زیاد

  مسح سر از وسط فرق سر است

  مسح پا مانده و با آب دو دست

  رو به بالا، ولی آهسته و نرم

  می کشم از سر انگشت دو پا آب وضو

  لب این حوض قشنگ

  خوش و خرّم شدم و داده صفا آب وضو

  لحظۀ پاک وضو

  جای این مسح سر و مسح دو پا

  بوده پاکیزه و خشک ، ذره ای خیس نبود ،

  موقع مسح کشیدن ، سر و پا

  هست ثابت ، و بدان

  دست من هست فقط در حرکت

  هست این لحظۀ عمر

  لحظۀ رحمت و خیر و برکت

  همه احکام وضو هست به ترتیب و منظم

  پس در این مرحله ها مکث نکن

  بین این مرحله ها وقفه نینداز که هست

  این چنین کار ، غلط

  هست لازم همۀ همّت ما

  هست لازم همۀ دقّت ما

  هست امّا سر هر مرحله ، وسواس چه بد

  هم گرفته هم اخمو

  خسته و دمق بودم

  بی نشاط و افسرده

  سست و بی رمق بودم

  از درون حوضی که

  پاک و صاف و زیبا بود

  از درونی حوضی که

  توی خانه ما بود

  من وضو گرفتم که

  زنده باشم و خندان

  هم دعا کنم با تو

  هم بخوانم از قرآن

  مثل لاله ها دیگر

  پاک و با وضو هستم

  اهل نور و ایمانم

  اهل جستجو هستم

  شب کنار سجّاده

  زیر نور مهتابم

  بعداز آن وضو ، دیگر

  بر طرف شده خوابم

   

  شاعر : مهدی وحیدی صدر

   

  سلام ... وبلاگ جالبی دارین ...
  سلام
  ممنون
  فایل صوتی عالی بود ...
  سلام عالی بود
  سلام 
  ممنون

  سلام میشه بفرمایین این شعرهای اقای وحیدی صدر از چه کتابی هستند؟ متشکرم سایت شما عالیست
  سلام متاسفانه نه
  می توانید سرچ کنید تا پیدا کنید
  سلام
  خداقوت.خیلی ممنون
  وبلاگ شما خیلی به من کمک میکنه..
  سلام
  موفق باشید
  دعا کنید خداوند بر توفیقاتمان بیافزاید.

  چممممممممممم
  سلام .شعرهاخیلی عالی بود.
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی
  بسم الله الرحمن الرحیم
  پیش به سوی تولد و تربیت سردارن سپاه مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه)
  چه کنیم که فرزندانی صالح و سالم داشته باشیم!؟؟
  شعارهای ما:
  اولین قدم برای داشتن فرزند سالم و صالح انتخاب همسر شایسته است!
  فرزند سالم در خانواده سالم !
  تقوا و زندگی سالم = فرزندان صالح
  فرزند آیینه تمام نمای والدین است
  فرزند بیشتر آینده ای بهتر (البته نه در هر منطقه و نه در هر خانواده!! قشر متدین و فرهیخته جامعه که توانایی تربیت فرزندان سالم و صالح را دارند در صورت کم کاری روز قیامت یقینا مسئول خواهند بود!)
  Designed By Erfan Powered by Bayan